Sklep M-gadget.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie m-gadget.pl, prowadzony przez M-import sp. z o.o. z siedzibą w: Poznaniu 61-806, ul. Święty Marcin 29/8 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414678, NIP 779-240-45-37

1. M-import  sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie m-gadget.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z m-gadget.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w M-gadget.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na m-gadget.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z M-import sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których M-import sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w M-gadget.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Mimport sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez  Mimport sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w M-gadget.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z M-gadget.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w M-gadget.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mimport Sp. z o.o., w tym do korzystania ze Sklepu, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) połączenie z siecią Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie przez Klienta czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

4) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych M-gadget.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

8.  Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).  Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w M-gadget.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.

9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Mimport Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w M-gadget.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w M-gadget.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach M-gadget.pl, M-import sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w M-gadget.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Mimport sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Mimport sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Tpay.com – właścicielem, administratorem i twórcą serwisu Tpay.com  jest Krajowy Integrator Płatności SA Spółka Krajowy Integrator Płatności SA posiada status krajowej instytucji płatniczej.

Dane firmy

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

NIP: 7773061579

REGON: 300878437

KRS: 0000412357

12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w M-gadget.pl, M-import sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

14. Produkty  posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje”.  Adres do reklamacji:

M-import sp z o.o. Serwis

ul. Nowa 2

88-100 Inowrocław

Opis procedury reklamacyjnej:

a). Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@m-gadget.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, nr zamówienia

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

b). Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c). Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

15. M-import sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres:

M-import sp z o.o. Serwis

ul. Nowa 2

88-100 Inowrocław

17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że M-import sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez M-import sp. z o.o. albo M-import sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

18. M-import sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Mimport sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Mimport sp. z o.o.

19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu M-gadget.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu  M-gadget.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Mimport Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w M-gadget.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w M-gadget.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Mimport  Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o M-gadget.pl.

22. Mimport sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach M-gadget.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez M-import sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w M-gadget.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w M-gadget.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Mimport sp. z o.o.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Mimport sp. z  o.o. w ramach M-gadget.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.